Japán kultúra

Hit és együttélés

Japán lakossága egyszerre két jelentős vallást gyakorol, a sintót és a buddhizmust. Ezek másfél ezer éve léteznek egymás mellett és hatnak egymásra.

A sintó Japán őshonos hitvilága, a japán buddhizmus azonban olyan világvallás, amely Kelet- és Délkelet-Ázsiában, illetve Nyugaton több száz millió hívőt mondhat magáénak. Japán őshonos vallás hagyományának neve az istenek útja, ezt jelenti a Kami no Micsi japán kifejezés, illetve a sintó szó is, amely a kínai sen (szellem) és tao (út) japán kiejtés szerinti összevont alakja.

Mindkét elnevezést a sen és a tao kínai írásjegyével jelölik. A XVII - XIX. sz., a vallás újjáéledésének időszaka óta a sintó az elterjedtebb megnevezés – bár a felélesztését szorgalmazók éppenséggel Kína ellenes érzelműek voltak.


A sintó gyökerei Japán őstörténetéig nyúlnak vissza. Legősibb és legalapvetőbb képzete, kami (szellem, istenség) ma is meghatározó eleme a japán vallási gondolkodásnak. A buddhizmus szülőföldje ugyanakkor Japántól távol Indiában volt. Az új vallás azonban, a legtöbb japán kultúreszközhöz hasonlóan, kínai közvetítéssel érkezett. Kína hagyományaiból fejlődött ki a kelet-ázsiai vallási kultúra, onnan Koreán keresztül a VI. sz. közepén jutott el a buddhizmus Japánba.

Ekkor még Japán nem ismerte az írást, de a buddhizmussal az írásbeliség is elterjedt. A buddhista szent könyvek csak kínai fordításban voltak hozzáférhetőek, így a japán arisztokrácia áttért tagjai több évszázaddal a buddhizmus széles körű elterjedését megelőzően kénytelenek voltak megtanulni a kínai írásjeleket.

Ugyanebben az időben honosodott meg Japánban konfuciaizmus és a taoizmus is, s mindkettő mélyen hatott a sintó, illetve a japán buddhizmus fejlődésére.

Bármekkora hatást gyakorolt is a kínai hitrendszer, filozófiai és művészet, Japán mindig megőrizte másságát. A japánok ősidők óta saját ízlésükre formálnak minden más kultúrából átvett elemet. A Japánban gyökeret vert mahajána buddhizmus irányzatai a "narai iskolák", a tendai, a singon, a dzsódó-sú, a dzsódó-sinsú, a nicsiren-sú és a nicsiren-sósú, a zen és egyéb felekezetek hamarosan önálló japán arculatra tettek szert, amelyet máig megőrizték.

Így a sintó és a buddhizmus közötti határvonal elmosódott, ezt mutatja, hogy számos buddhista istent sintó kamiként is tisztelni kezdtek. Az utóbbi évtizedekben Japánban kialakultak az ún. új vallások, ugyanakkor újjáéledt az eredetileg a XVI. sz.-ban meghonosodott, de hamarosan elnyomást szenvedő kereszténység is. E hitrendszerek felvirágozásához a Tokuvaga-sógunátus utolsó három évtizedében (1837-1867) tapasztalt társadalmi káosz, illetve a második világháború utáni gyors gazdasági fejlődés szolgáltatta a mozgatóerőt.

Így a sintó és a buddhizmus közötti határvonal elmosódott, ezt mutatja, hogy számos buddhista istent sintó kamiként is tisztelni kezdtek. Az utóbbi évtizedekben Japánban kialakultak az ún. új vallások, ugyanakkor újjáéledt az eredetileg a XVI. sz.-ban meghonosodott, de hamarosan elnyomást szenvedő kereszténység is. E hitrendszerek felvirágozásához a Tokuvaga-sógunátus utolsó három évtizedében (1837-1867) tapasztalt társadalmi káosz, illetve a második világháború utáni gyors gazdasági fejlődés szolgáltatta a mozgatóerőt.

Mindkét esetben a külföldi és őshonos elképzelések, szokások, rítusok és hiedelmek meglehetősen finom ötvözetéből sajátosan japán hagyomány alakult ki. Az egymástól elütő hiedelmek és vallásgyakorlatok egyetlen rendszerbe olvasztása, a szinkretizmus a japán vallási élet régóta meghatározó vonása, akárcsak az "ellentmondások toleranciájá" -nak nyugati mércével mérve igen magas foka. Néhány jellemző kivételtől eltekintve, Japán lakosságának döntő többsége egyszerre vallja magát a sentoizmus és a buddhizmus hívének, s minden nehézség nélkül gyakorolja e két, igencsak eltérő gyökerű vallást.

Sokan ezt így fogalmazzák meg: a sintó az élet vallása, a buddhizmus a halál vallása. Így aztán a japán esküvőket legtöbbször a sintó szertartás szerint rendezik, s legalább ugyanilyen gyakran buddhista jellegűek a temetések. (A legtöbb temető buddhista templomok mellett létesült) Tágabb értelemben a sintó az e világi kérdésekkel - az élet fogantatásával, a termékenység biztosításával, a lelki tisztasággal és a testi jó élettel foglalkozik.

A buddhizmus viszont, bár nem utasítja el a valós világot, mindig is sokkal erőteljesebben hangsúlyozta a megváltás és a lehetséges túlvilági élet gondolatát. A Tiszta Föld kifejezetten e célok elérése érdekében jött létre.

A vallásnak az ősi, ill. a modern Japánban betöltött szerepét aligha érhetjük meg néhány alapvető japán kulturális szokás ismerete nélkül. A legfontosabb az egyén alárendelése a közösségnek, ezt a gondolatot fejezi ki tömören a mondás:

"Amelyik szög kiáll, azt a kalapács beveri"

Japán közmondás


Sok tudós úgy véli, ez az erkölcsi világkép az öntözéses rizstermesztés által megkövetelt szoros együttműködésben és kollektív döntéshozatalban gyökerezik - a legutóbbi időkig a rizs volt Japán alapvető élelemforrása.

A rizsföld rendkívül munkaigényes kialakítása i.e. 1000 körül honosodott meg Japánban. A gépesítés kora előtt minden egyes rizspalántát kézzel kellett a talajba nyomni. Még ma is a háznép valamennyi tagja félre teszi saját dolgát, hogy összefogjanak a jó rizstermés érdekében, ami tágabb értelemben az együttes fennmaradást biztosítja. Nagyobb méretekben a rizstermesztés az egész falu közös ügye, a családok kölcsönösen segítenek egymásnak a palántázásban, a gyomlálásban és az aratásban is.

A társadalmi összefogás és egyéni érdekek ezzel együtt járó háttérbe szorítása a sintó és a buddhista irányzatot egyaránt a kezdetektől jellemzi.